شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوالات کارشناسی پیام نور با پاسخنامه

ردیفنام رشته کارشناسی پیام نور
1نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آمار

2نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آمار و کاربردها

3نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آموزش دینی عربی

4نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آموزش زبان انگلیسی ورودی90 و قبل از آن

5نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آموزش زبان انگلیسی ورودی91و بعد از آن

6نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ادیان و عرفان ورودی 95 و بعد

7نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری

8نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ارتباط تصویری ورودی 95 وبعد

9نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

اقتصاد و مدیریت کشاورزی ورودی95و بعد

10نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

اقتصاد کشاورزی تجمیع

11نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

اقتصاد کشاورزی ورودی 93و94

12نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهیات ادیان و عرفان

13نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

14نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهیات علوم قرآن و حدیث

15نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

16نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهیات فلسفه و کلام اسلامی

17نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق الکترونیک

18نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق قدرت

19نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق مخابرات

20نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق مهندسی پزشکی بیوالکترونیک

21نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق کنترل

22نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پزشکی گرایش بالینی

23نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پزشکی گرایش بیومتریال

24نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پزشکی گرایش بیومکانیک

25نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پژوهش گری ورودی 95 و بعد

26نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پلیمر صنایع پلیمر

27نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پلیمر علوم رنگ

28نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

تاریخ

29نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

30نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

31نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

تربیت معلم قرآن کریم

32نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ترویج و آموزش کشاورزی

33نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ترویج و آموزش کشاورزی ورودی 94

34نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ترویج و آموزش کشاورزی ورودی 95 و بعد

35نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

تعاون و رفاه اجتماعی ورودی 95 و بعد

36نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا آب و هواشناسی

37نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا ژئومورفولوژی

38نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

39نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی 89 و بعد

40نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا ورودی 95 و بعد

41نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیای انسانی روستایی

42نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیای انسانی شهری

43نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

44نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

حسابداری تجمیع

45نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

حقوق

46نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

حقوق ورودی 95 و بعد

47نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

راه آهن بهره برداری

48نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

راه آهن جریه

49نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

راه آهن خط و سازه های ریلی

50نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

روانشناسی تجمیع

51نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

روانشناسی ورودی 93 و بعد

52نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

روزنامه نگاری ورودی 95 و بعد

53نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ریاضی محض

54نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ریاضی کاربردی

55نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ریاضیات و کاربردها

56نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان ادبیات انگلیسی ورودی89 و بعد از آن

57نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات عرب ورودی90و بعد از آن

58نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی ورودی 92 و بعد از آن

59نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی ورودی91و قبل از آن

60نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زمین شناسی محض

61نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زمین شناسی ورودی90و بعد آن

62نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زمین شناسی کاربردی

63نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زیست شناسی عمومی

64نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زیست شناسی گیاهی

65نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زیست شناسی گیاهی ورودی 95 وبعد

66نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زیست شناسی ورودی 95 وبعد

67نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

68نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شیمی گرایش صنایع پالایش

69نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شیمی گرایش صنایع غذایی

70نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شیمی محض

71نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شیمی محض ورودی 95 وبعد

72نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شیمی کاربردی

73نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شیمی کاربردی ورودی 95 و بعد

74نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

صنایع 92 و بعد

75نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

صنایع تجمیع

76نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

صنایع دستی مخصوص ورودیهای 90و بعدآن

77نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه

78نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

طراحی پارچه ورودی 95 وبعد

79نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علم اطلاعات و دانش شناسی

80نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

81نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی پژوهشگری

82نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی تعاون و رفاه اجتماعی

83نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی روابط عمومی

84نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی روزنامه نگاری

85نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی مددکاری

86نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اطلاعات و دانش شناسی ورودی 94 و بعد

87نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اقتصاد نظری ورودی 95 و بعد

88نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اقتصادی تجمیع

89نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اقتصادی نظری

90نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی تجمیع

91نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی تجمیع

92نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی

93نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربیتی ورودی 95 و بعد

94نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم سیاسی

95نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم قرآن و حدیث ورودی 95 و بعد

96نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم و مهندسی محیط زیست

97نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم ورزشی 95 و بعد

98نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش ورودی 93و94

99نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش ورودی 93و94

100نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم کامپیوتر ورودی89و بعد از آن

101نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم کشاورزی

102نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

عکاسی

103نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

عکاسی ورودی 95 وبعد

104نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فرش گرایش بافت و مرمت فرش

105نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فرش گرایش طراحی

106نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فرش ورودی 95 وبعد

107نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی 95 و بعد

108نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فلسفه و کلام اسلامی ورودی95 و بعد

109نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فناوری اطلاعات تجمیع

110نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فیزیک اتمی و مولکولی

111نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فیزیک حالت جامد

112نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فیزیک هسته ای

113نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فیزیک ورودی 95

114نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ماشینهای کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی

115نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مترجمی زبان انگلیسی

116نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مددکاری اجتماعی ورودی 95 و بعد

117نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت اجرایی

118نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت امور بانکی

119نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی تجمیع

120نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی ورودی 94 و بعد

121نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت پروژه

122نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت جهانگردی تجمیع

123نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی تجمیع

124نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی ورودی 94 و بعد

125نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت صنعتی تجمیع

126نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مدیریت صنعتی ورودی 94 و بعد

127نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مرمت بناهای تاریخی

128نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

منابع طبیعی و محیط زیست

129نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی ورودی 93 و بعد

130نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی برق الکترونیک ورودی94و93

131نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی برق قدرت ورودی94و93

132نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی برق مخابرات ورودی94و93

133نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی برق ورودی 95 وبعد

134نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی برق کنترل ورودی94و93

135نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی پزشکی ورودی 95 و بعد

136نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی پلیمر ورودی 95 و بعد

137نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی خودرو

138نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی راه آهن ورودی 95 و بعد

139نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی رباتیک

140نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی رباتیک ورودی94

141نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات ورودی 95 وبعد

142نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی شهرسازی

143نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی شهرسازی ورودی 93 وبعد

144نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی شیلات ورودی 95 وبعد

145نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی شیمی

146نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع غذایی ورودی 93و بعد

147نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی علوم دامی ورودی 95 وبعد

148نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی عمران

149نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی عمران نقشه برداری

150نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی متالوژی صنعتی

151نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی معماری ورودی90و بعدآن

152نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی مواد ومتالوژی ورودی 95 و بعد

153نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی مکانیک ورودی 95 وبعد

154نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی نفت ورودی 95 و بعد

155نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی نقشه برداری ورودی 95 و بعد

156نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی هوا فضا

157نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن ورودی 93و94

158نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ورودی 93و94

159نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ورودی 93و94

160نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 93و94

161نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر ورودی 95و بعد

162نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مکانیزاسیون کشاورزی و خوشه انرژی ورودی 93و94

163نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مکانیزاسیون کشاورزی ورودی95وبعد

164نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مکانیک جامدات

165نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مکانیک ساخت و تولید

166نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مکانیک گرایش حرارت و سیالات

167نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

نفت صنایع نفت

168نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

نفت طراحی فرآیند

169نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

نقاشی نقاشی عمومی

170نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

نقاشی ورودی 95 وبعد

171نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامی گرایش سفال

172نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامی گرایش شیشه

173نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوب

174نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز

175نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامی نگارگری ورودیهای 90و بعد

176نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامی ورودی 95 وبعد

177نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعی گرایش آبگینه

178نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعی گرایش سفال

179نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعی گرایش فلز

180نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعی گرایش منبت و معرق

181نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعی گرایش کاشی

182نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنرهای صناعی ورودی 95 وبعد

183نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کا ناپیوسته علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی

184نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی

185نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کارشناسی ناپیوسته آموزش علوم تجربی

186نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی آموزش حرفه و فن

187نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی امور تربیتی

188نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کارشناسی ناپیوسته کشاورزی تولدات دامی

189نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کامپیوتر سخت افزار

190نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کامپیوتر نرم افزار تجمیع

191نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسی

192نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگاری

193نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی و تذهیب

194نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کتابت و نگارگری گرایش نگارگری

195نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کتابت و نگارگری ورودی 95 وبعد

196نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کتابداری

197نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کشاورزی آب

198نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کشاورزی آب و خاک

199نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

200نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کشاورزی علوم دام

201نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کشاورزی علوم و صنایع غذایی

202نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کشاورزی ماشین های کشاورزی و مکا 91 و قبل

203نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها


به ما امتیاز دهید: