شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوالات کارشناسی پیام نور با پاسخنامه

ردیفنام رشته کارشناسی پیام نور
1نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آمار

2نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آمار و كاربردها

3نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آموزش زبان انگليسي ورودي90 و قبل از آن

4نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

آموزش زبان انگليسي ورودي91و بعد از آن

5نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ارتباط تصويري گرايش ارتباط تصويري

6نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

اقتصاد كشاورزي تجميع

7نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

اقتصاد كشاورزي سنتي

8نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهيات اديان و عرفان

9نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهيات تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

10نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهيات علوم قرآن و حديث

11نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي

12نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

الهيات فلسفه و كلام اسلامي

13نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق الكترونيك

14نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق قدرت

15نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق كنترل

16نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق مخابرات

17نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

برق مهندسي پزشكي بيوالكترونيك

18نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پزشكي گرايش باليني

19نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پزشكي گرايش بيومتريال

20نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پزشكي گرايش بيومكانيك

21نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پليمر صنايع پليمر

22نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

پليمر علوم رنگ

23نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

تاریخ

24نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

تربيت بدني و علوم ورزشي

25نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ترويج و آموزش كشاورزي

26نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا آب و هواشناسی

27نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا ژئومورفولوژی

28نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

29نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری 88 و قبل

30نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی 89 و بعد

31نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیای انسانی روستایی

32نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیای انسانی شهری

33نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

34نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

حسابداري تجميع

35نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

حسابداري سنتي

36نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

حقوق

37نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

راه آهن بهره برداري

38نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

راه آهن جريه

39نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

راه آهن خط و سازه هاي ريلي

40نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

روانشناسي تجميع

41نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

روانشناسي عمومي سنتي

42نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

رياضي كاربردي

43نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

رياضي محض

44نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

رياضيات و كاربردها

45نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان ادبيات انگليسي ورودي88 و قبل از آن

46نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان ادبيات انگليسي ورودي89 و بعد از آن

47نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان و ادبيات عرب ورودي89 و قبل از آن

48نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان و ادبيات عرب ورودي90و بعد از آن

49نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان و ادبيات فارسي ورودي 92 و بعد از آن

50نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زبان و ادبيات فارسي ورودي91و قبل از آن

51نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زمين شناسي كاربردي

52نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زمين شناسي محض

53نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زمين شناسي ورودي90و بعد آن

54نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زيست شناسي عمومي

55نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

زيست شناسي گياهي

56نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان

57نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شيمي كاربردي

58نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شيمي گرايش صنايع پالايش

59نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شيمي گرايش صنايع غذايي

60نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

شيمي محض

61نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

صنايع 92 و بعد

62نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

صنايع تجميع

63نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

صنايع دستي مخصوص وروديهاي 90و بعدآن

64نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

صنايع دستي ورودي قبل از 90

65نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

صنايع سنتي

66نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

طراحي پارچه طراحي چاپ پارچه قبل90

67نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

طراحي پارچه و لباس گرايش طراحي چاپ پارچه

68نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

عكاسي

69نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علم اطلاعات و دانش شناسي

70نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

71نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی پژوهشگری

72نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی تعاون و رفاه اجتماعی

73نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی روابط عمومی

74نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی روزنامه نگاری

75نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی مددکاری

76نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اقتصادي تجميع

77نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم اقتصادی نظری

78نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني تجميع

79نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني سنتي

80نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربيتي مديريت برنامه ريزي آموزشي تجميع

81نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربيتي مديريت برنامه ريزي آموزشي سنتي

82نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم تربيتي مشاوره و راهنمايي

83نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم سیاسی

84نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم كامپيوتر 86تا89

85نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم كامپيوتر سنتي

86نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم كامپيوتر ورودي89و بعد از آن

87نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

علوم كشاورزي

88نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فرش گرايش بافت و مرمت فرش

89نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فرش گرايش طراحي

90نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فناوري اطلاعات تجميع

91نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فناوري اطلاعات سنتي

92نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فيزيك اتمي و مولكولي

93نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فيزيك حالت جامد

94نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

فيزيك هسته اي

95نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كا ناپيوسته علوم تربيتي آموزش و پرورش ابتدايي

96نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كارشناسي ناپيوسته آموزش رياضي

97نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كارشناسي ناپيوسته آموزش علوم تجربي

98نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كارشناسي ناپيوسته علوم تربيتي آموزش حرفه و فن

99نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كارشناسي ناپيوسته علوم تربيتي امور تربيتي

100نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كارشناسي ناپيوسته كشاورزي تولدات دامي

101نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كامپيوتر سخت افزار

102نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كامپيوتر نرم افزار تجميع

103نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كامپيوتر نرم افزار سنتي

104نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كتابت و نگارگري گرايش خوشنويسي

105نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كتابت و نگارگري گرايش خيالي نگاري

106نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كتابت و نگارگري گرايش طراحي سنتي و تذهيب

107نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كتابت و نگارگري گرايش نگارگري

108نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كتابداري

109نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كشاورزي آب

110نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كشاورزي آب و خاك

111نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات

112نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كشاورزي علوم دام

113نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كشاورزي علوم و صنايع غذايي

114نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كشاورزي ماشين هاي كشاورزي و مكا 91 و قبل

115نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

كشاورزي مديريت و آباداني روستاها

116نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

ماشينهاي كشاورزي مكانيزاسيون كشاورزي

117نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مترجمي زبان انگليسي

118نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت اجرايي

119نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت بازرگاني تجميع

120نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت بازرگاني سنتي

121نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت پروژه

122نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت جهانگردي تجميع

123نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت جهانگردي سنتي

124نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت دولتي تجميع

125نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت دولتي سنتي

126نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت صنعتي تجميع

127نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مديريت صنعتي سنتي

128نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مرمت بناهاي تاريخي

129نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مكانيك جامدات

130نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مكانيك ساخت و توليد

131نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مكانيك گرايش حرارت و سيالات

132نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

منابع طبيعي و محيط زيست

133نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي خودرو

134نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي رباتيك

135نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي شهرسازي

136نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي عمران

137نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي عمران نقشه برداري

138نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي متالوژي صنعتي

139نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي معماري ورودي قبل90

140نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي معماري ورودي90و بعدآن

141نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسي هوا فضا

142نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

مهندسی شیمی

143نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

نفت صنايع نفت

144نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

نفت طراحي فرآيند

145نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

نقاشي نقاشي عمومي

146نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامي گرايش سفال

147نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامي گرايش شيشه

148نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامي گرايش هنر و صنايع چوب

149نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامي گرايش هنر و صنايع فلز

150نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر اسلامي نگارگري وروديهاي 90و بعد

151نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعي گرايش آبگينه

152نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعي گرايش سفال

153نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعي گرايش فلز

154نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعي گرايش كاشي

155نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعي گرايش منبت و معرق

156نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته ی

هنر صناعي گرايش نساجي سنتي


به ما امتیاز دهید: