شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

ردیفنام رشته کارشناسی ارشد پیام نور
1نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آب و هوا شناسی اقلیم شناسی گرایش آب وهواشناسی شهری

2نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آب و هوا شناسی اقلیم شناسی گرایش آب وهواشناسی کاربردی

3نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آب و هوا شناسی اقلیم شناسی گرایش تغییرات آب وهوایی اقلیمی

4نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی

5نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آمار ریاضی

6نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آموزش ریاضی

7نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آموزش زبان انگلیسی

8نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آموزش زبان فارسی

9نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

10نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آموزش محیط زیست

11نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

آموزش وبهسازی منابع انسانی

12نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اخلاق گرایش اخلاق اسلامی

13نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اخلاق گرایش فلسفه اخلاق

14نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اقتصاد اسلامی ورودی 95 و بعد

15نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اقتصاد اسلامی ورودی قبل 95

16نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اقتصاد انرژی

17نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اقتصاد تجارت و الکترونیک

18نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اقتصاد ورودی 96 95

19نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اقتصاد کشاورزی گرایش تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 93 بعد

20نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اقتصاد کشاورزی گرایش تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 93 و قبل

21نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی ورودی 94 و بعد

22نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی

23نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی

24نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

25نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

الهیات ومعارف اسلامی ادیان و عرفان

26نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

الهیات ومعارف اسلامی علوم قرآن و حدیث

27نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

برنامه ریزی درسی

28نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

29نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

بیوشیمی ورودی 96 95

30نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

پژوهش هنر

31نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تاریخ انقلاب اسلامی

32نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تاریخ تشیع

33نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

34نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی

35نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و تربیت اسلامی

36نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تحقیقات آموزشی

37نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

38نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش ورودی قبل 93

39نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی ورودی قبل 93 92

40نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تربیت بدنی و علوم ورزشی ورودی 93 وقبل

41نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

تکنولوژی آموزشی

42نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جامعه شناسی ورودی 87به بعد

43نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

44نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری

45نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

46نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد و فضا

47نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی

48نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری

49نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

50نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه ریزی مسکن

51نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری بهسازی و نوسازی شهری

52نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری

53نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری محیط زیست شهری

54نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری

55نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

حسابداری قبل 95

56نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

حسابداری ورودی 95 و بعد

57نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

حقوق بین الملل

58نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

حقوق جزا و جرم شناسی

59نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

حقوق خصوصی

60نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

رشته فیتوشیمی

61نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

رشته فیزیک زمینه فیزیک بنیادی

62نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

رشته ی زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی ورودی95وبعد

63نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

64نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

روانشناسی بالینی

65نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

66نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

روانشناسی تربیتی

67نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

روانشناسی شخصیت

68نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

روانشناسی شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا

69نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

روانشناسی عمومی

70نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

71نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

روانشناسی ورودی های 96 95 و به بعد

72نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ریاضی محض جبر زمینه گراف و ترکیبات جبری

73نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ریاضی محض شاخه آنالیز

74نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ریاضی محض شاخه جبر

75نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ریاضی محض شاخه هندسه

76نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ریاضی کاربردی شاخه آنالیز عددی

77نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ریاضی کاربردی شاخه تحقیق در عملیات

78نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان شناسی همگانی

79نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات انگلیسی

80نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی

81نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی

82نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی

83نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی فارسی عربی

84نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

85نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت

86نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان ورودی93وقبل

87نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان ورودی94 وبعد

88نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی گرایش پایداری

89نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش

90نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین ساخت تکتونیک

91نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین ساخت تکتونیک ورودی 93

92نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی آب زمین شناسی

93نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی آب شناسی

94نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی اقتصادی

95نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی پترولوژی

96نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی تکتونیک

97نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی چینه نگاری و دیرینه شناسی

98نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ورودی93وبعد

99نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی زمین ساخت تکتونیک ورودی94 و بعد

100نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی زیست محیطی

101نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

102نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

103نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمین شیمی

104نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زمینه گراف و ترکیبات جبری

105نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی بیوشیمی

106نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی بیوفیزیک

107نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی ژنتیک

108نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

109نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

110نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی

111نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

112نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم جانوری ورودی91 و قبل

113نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی ورودی 95

114نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی ورودی95 و بعد

115نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی ورودی95 وقبل

116نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی علوم گیاهی ورودی91 وقبل

117نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست شناسی فناوری میکروبی

118نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

زیست فناوری بیوتکنولوژی گرایش میکروبی

119نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

120نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئولوژی در برنامه ریزی محیطی

121نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

ژنتیک ورودی 96 95 و بعد

122نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

شیمی گرایش شیمی آلی

123نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

شیمی گرایش شیمی تجزیه

124نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

شیمی گرایش شیمی فیزیک

125نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

شیمی گرایش شیمی معدنی

126نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

طراحی شهری ورودی های سال 96 95 و بعد

127نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

طراحی شهری ورودی های ماقبل 96 95

128نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

129نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

130نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی

131نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علم اطلاعات ودانش شناسی

132نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علم سنجی

133نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی

134نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری

135نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم اقتصادی

136نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

137نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

138نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک مخصوص 96 وبعد

139نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی مخصوص ورودی 96 وبعد

140نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم جانوری گرایش فیزیولوژی مخصوص ورودی 96 وبعد

141نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم سیاسی

142نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام

143نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام مخصوص ورودی های اول 96 95 و بعد از آن

144نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی ورودی قبل95

145نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی مخصوص ورودیهای96 95 وبعد

146نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی

147نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی ورودیهای 96 95 و بعد ازآن

148نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی مخصوص ورودی 96 وبعد

149نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی مدیریت فناوری اطلاعات ورودی قبل 91

150نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فقه و حقوق خصوصی

151نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فلسفه و حکمت اسلامی

152نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

153نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

154نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

155نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فیزیک زمینه اتمی و مولکولی

156نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فیزیک زمینه حالت جامد

157نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فیزیک زمینه ذرات بنیادی

158نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فیزیک زمینه گرانش و فیزیک نجومی

159نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فیزیک زمینه هسته ای

160نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

فیزیک فیزیک نجومی

161نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مخاطرات محیطی گرایش طبیعی

162نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت M B A ورودی قبل 95

163نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت آموزشی

164نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت اجرایی 93 و بعد

165نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت اجرایی گرایشهای استراتژیک بازاریابی صادرات

166نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت امور شهری

167نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ورودی 96 95

168نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

169نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

170نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

171نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

172نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

173نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

174نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

175نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت بازرگانی گرایشهای بازاریابی بازرگانی بین الملل

176نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

177نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

178نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

179نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی

180نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهای دولتی

181نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

182نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

183نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول ورودی 96

184نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

185نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی

186نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

187نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

188نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی ورودی 95

189نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت رسانه

190نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

191نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

192نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

193نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب کار الکترونیک

194نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت فناوری اطلاعات ورودی قبل 90

195نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

196نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

197نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

198نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی

199نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی

200نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

201نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی

202نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار MBA سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

203نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار MBA گرایش استراتژی

204نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار MBA گرایش بازاریابی

205نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار MBA گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

206نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار MBA گرایش مالی

207نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار MBA گرایش کارآفرینی

208نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار MBA گرایش کسب وکار بین المللی

209نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

210نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی

211نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابی

212نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

213نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مدیریت کسب وکار گرایش مالی

214نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی

215نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مشاوره گرایش مشاوره خانواده

216نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مشاوره گرایش مشاوره شغلی

217نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

218نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مشاوره و راهنمایی

219نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی اقتصاد کشاورزی مخصوص ورودی 93 92 وقبل از آن

220نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

221نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی برق گرایش الکترونیک

222نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

223نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

224نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی شیمی طراحی فرآیند

225نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی شیمی مدل سازی شبیه سازی و کنترل

226نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی شیمی مهندسی پلیمر

227نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی شیمی مهندسی صنایع غذایی

228نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست

229نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع

230نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها

231نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی

232نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی مخصوص 96 95 و بعد

233نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت ورودیهای 96 95 و بعد

234نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین ورودیهای 96 95 و بعد

235نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی ورودیهای 96 95 و بعد

236نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع مدل سازی سیستم های کلان

237نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

238نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی عمران راه و ترابری

239نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی عمران ژئوتکنیک

240نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی عمران سازه

241نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

242نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

243نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی عمران مهندسی محیط زیست

244نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

245نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی عمران مکانیک خاک و پی

246نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چندرسانه ای

247نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

248نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی معماری

249نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

250نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

251نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

252نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی زمینه مطالعاتی طراحی ماشین ورودی قبل 96

253نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

254نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

255نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

256نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودیهای 94 به بعد

257نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

258نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر نرم افزار مخصوص 93 92 و بعد

259نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کامپیوتر نرم افزار ورودیهای قبل از 93 92

260نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

261نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی

262نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی

263نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی

264نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کشاورزی زراعت

265نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مهندسی کشاورزی علوم دامی گرایش تغذیه دام

266نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

مکانیک طراحی کاربردی زمینه مطالعاتی دینامیک ،ارتعاشات و کنترل قبل 96

267نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی،حقوق عمومی

268نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

269نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی

270نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش آموزش عالی

271نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی

272نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش بخش عمومی

273نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش بین الملل

274نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش توسعه

275نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی

276نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش سازمانی

277نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش فناوری

278نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات

279نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش گردشگری

280نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

281نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی

کارآفرینی گرایش کسب وکار الکترونیکی


به ما امتیاز دهید: