شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید
ردیف نام رشته کارشناسی ارشد پیام نور
1
آب و هواشناسی شهری
2
آب و هواشناسی کاربردی
3
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
4
آمار ریاضی
5
آموزش ریاضی
6
آموزش زبان انگلیسی
7
آموزش زبان فارسی
8
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
9
آموزش محیط زیست
10
آموزش و بهسازی منابع انسانی
11
اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
12
اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
13
ادبیات تطبیقی فارسی عربی
14
اصلاح نباتات
15
اقتصاد اسلامی
16
اقتصاد کشاورزی
17
اقتصاد کشاورزی توسعه روستایی
18
اقتصاد کشاورزی تولیدومدیریت واحدک94 و ب
19
اقتصاد کشاورزی مدیریت و تولید کشاورزی
20
الهیات علوم قرآن و حدیث
21
الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
22
الهیات فلسفه و کلام اسلامی
23
الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان
24
برق گرایش الکترونیک
25
بیوتکنولوژی کشاورزی
26
پترولوژی
27
پژوهش هنر
28
تاریخ تشیع
29
تاریخ گرایش تاریخ اسلام
30
تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
31
تاریخ و فلسفه آموزش و پ تعلیم و تربیت
32
تربیت بدنی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33
تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش
34
تربیت بدنی مدیریت ورزشی
35
تربیت بدنی و علوم ورزشی
36
تغییرات آب و هوایی
37
تکتونیک
38
جامعه شناسی
39
جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی
40
جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
41
جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری
42
جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی م
43
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی اقتصاد و فضا
44
جغرافیاوبرنامه ریزی روستا سازماندهی م عشایری
45
جغرافیاوبرنامه ریزی روستا مدیریت توسعه پایدار
46
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی برنامه ریزی کالبدی
47
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری آمایش شهری
48
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری برنامه ریزی مسکن
49
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری بهسازی و نوسازی
50
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری محیط زیست شهری
51
جغرافیای سیاسی فضای شهری
52
چینه نگاری و دیرینه شناسی
53
حسابداری
54
حقوق بین الملل
55
حقوق جزا و جرم شناسی
56
حقوق خصوصی
57
رشته آبشناسی
58
رفتار حرکتی رشد حرکتی
59
روانشناسی بالینی
60
روانشناسی تربیتی
61
روانشناسی عمومی
62
ریاضی محض جبر
63
ریاضی محض شاخه آنالیز
64
ریاضی محض شاخه هندسه
65
ریاضی محض گراف و ترکیبات جبری
66
ریاضی کاربردی شاخه آنالیز عددی
67
ریاضی کاربردی شاخه تحقیق در عملیات
68
زبان شناسی همگانی
69
زبان و ادبیات انگلیسی
70
زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی
71
زبان و ادبیات فارسی
72
زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودک و نوجوان
73
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت
74
زراعت
75
زمین ساخت تکتونیک
76
زمین شناسی اقتصادی
77
زمین شناسی زیست محیطی
78
زیست شناسی بیوفیزیک
79
زیست شناسی علوم گیاهی تکوینی
80
زیست شناسی علوم گیاهی سیستماتیک اکولوژی
81
زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی
82
زیست شناسی گرایش بیوشیمی
83
زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85
زیست فناوری بیوتکنولوژی گرایش میکروبی
86
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
87
ژئومورفولوژی هیدروژئو دربرنامه ریزی م
88
ژنتیک
89
سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
90
شیمی بیوتکنولوژی
91
شیمی گرایش شیمی آلی
92
شیمی گرایش شیمی تجزیه
93
شیمی گرایش شیمی فیزیک
94
شیمی گرایش شیمی معدنی
95
صنایع
96
صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی
97
صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
98
طراحی شهری
99
علم اطلاعات مطالعات کتابخانه عمومی
100
علم اطلاعات و دانش شناسی
101
علوم اقتصادی
102
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
103
علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
104
علوم تربیتی تحقیقات آموزشی
105
علوم تربیتی مدیریت آموزشی
106
علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری
107
علوم جانوری زیست شناسی سلولی تکوینی
108
علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
109
علوم سیاسی
110
علوم کتابداری مدیریت فناوری اطلاعات
111
عمران آب و سازه های هیدرولیکی 93 و ب
112
عمران راه و ترابری
113
عمران ژئوتکنیک ورودی 94
114
عمران سازه
115
عمران سازه های هیدرولیکی
116
عمران مهندسی محیط زیست
117
عمران مهندسی و مدیریت ساخت
118
عمران مکانیک خاک و پی
119
فسیل شناسی و چینه شناسی
120
فلسفه و حکمت اسلامی
121
فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی
122
فناوری اطلاعات سیستم های چند رسانه ای
123
فیتو شیمی
124
فیزیولوژی ورزشی فعالیت بدنی و تندرستی
125
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
126
فیزیک زمینه اتمی و مولکولی
127
فیزیک زمینه حالت جامد
128
فیزیک زمینه ذرات بنیادی
129
فیزیک زمینه فیزیک بنیادی
130
فیزیک زمینه گرانش و فیزیک نجومی
131
فیزیک زمینه هسته ای
132
فیزیک فیزیک نجومی
133
مدیریت اجرایی استراتژیک
134
مدیریت اجرایی بازاریابی صادرات
135
مدیریت اجرایی ورودی نیمسال دوم 92
136
مدیریت بازرگانی بازرگانی بین الملل
137
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
138
مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی
139
مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها
140
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
141
مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
142
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
143
مدیریت دولتی مدیریت سیستم های اطلاعاتی
144
مدیریت رسانه
145
مدیریت فناوری اطلاعات
146
مدیریت فناوری اطلاعات سیستم اطلاعاتی پیشر
147
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
148
مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت منابع اطلاعاتی
149
مدیریت فناوری اطلاعات کسب کار الکترونیک
150
مدیریت منابع انسانی اسلامی
151
مدیریت ورزشی اماکن و تأسیسات ورزشی
152
مدیریت ورزشی بازاریابی در ورزش
153
مدیریت ورزشی راهبردی در سازمان های
154
مدیریت ورزشی رسانه های ورزشی
155
مدیریت ورزشی رویدادهای ورزشی
156
مدیریت ورزشی فراغت و ورزش تفریحی
157
مدیریت کارآفرینی
158
مدیریتM B A
159
معماری
160
منابع طبیعی ارزیابی و آمایش سرزمین
161
مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
162
مکانیزاسیون کشاورزی انرژی
163
مکانیک تبدیل انرژی
164
مکانیک ساخت و تولید
165
مکانیک طراحی ماشین
166
مکانیک طراحی کاربردی دینامیک ، ارتعاشات
167
نهج البلاغه اصول الدین و معارف علوی
168
کامپیوتر نرم افزار
169
کامپیوتر نرم افزار ورودی 93 و بعد
170
کشاورزی بیماری شناسی گیاهی
171
کشاورزی علوم دامی گرایش تغذیه دام

به ما امتیاز دهید: