شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی ورودی قبل 93 92


آمادگی جسمانی 1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215001
آمادگی جسمانی 1

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

91-92-نیمسال-اول

500 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

88-89-نیمسال-دوم

0 تومان
1215001
آمادگی جسمانی 1

88-89-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: