شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

اقتصاد کشاورزی گرایش تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 93 و قبل


آمارگیری نمونه ای

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1411429
آمارگیری نمونه ای

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان

به ما امتیاز دهید: