شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی


آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215299
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215299
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1215299
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215299
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215299
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1215299
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215299
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1215299
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: