شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی


آمار وداده پردازی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1412014
آمار وداده پردازی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1412014
آمار وداده پردازی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: