شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت M B A ورودی قبل 95


آمار و کاربرد آن در مدیریت1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

92-93-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1117143
آمار و کاربرد آن در مدیریت1

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: