شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی


اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

93-94-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

92-93-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

91-92-نیمسال-تابستان

500 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

91-92-نیمسال-اول

500 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

89-90-نیمسال-اول

0 تومان
1121060
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

88-89-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: