شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی ورودی 94 و بعد


اقتصاد سنجی تکمیلی1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1413013
اقتصاد سنجی تکمیلی1

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1413013
اقتصاد سنجی تکمیلی1

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1413013
اقتصاد سنجی تکمیلی1

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1413013
اقتصاد سنجی تکمیلی1

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: