شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کامپیوتر نرم افزار ورودیهای قبل از 93 92


الگوریتم های پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1115025
الگوریتم های پیشرفته

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1115025
الگوریتم های پیشرفته

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1115025
الگوریتم های پیشرفته

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1115025
الگوریتم های پیشرفته

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1115025
الگوریتم های پیشرفته

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1115025
الگوریتم های پیشرفته

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: