شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی شیمی مدل سازی شبیه سازی و کنترل


انتقال جرم

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1317094
انتقال جرم

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1317094
انتقال جرم

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1317094
انتقال جرم

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1317094
انتقال جرم

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1317094
انتقال جرم

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1317094
انتقال جرم

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1317094
انتقال جرم

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1317094
انتقال جرم

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1317094
انتقال جرم

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: