شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

ریاضی کاربردی شاخه آنالیز عددی


بهینه سازی خطی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1111326
بهینه سازی خطی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

93-94-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

91-92-نیمسال-تابستان

500 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

91-92-نیمسال-اول

500 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1111326
بهینه سازی خطی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: