شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زیست شناسی بیوشیمی


بیوشیمی پروتئین ها و اسید های نوکلئیک

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1112146
بیوشیمی پروتئین ها و اسید های نوکلئیک

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112146
بیوشیمی پروتئین ها و اسید های نوکلئیک

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112146
بیوشیمی پروتئین ها و اسید های نوکلئیک

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1112146
بیوشیمی پروتئین ها و اسید های نوکلئیک

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1112146
بیوشیمی پروتئین ها و اسید های نوکلئیک

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: