شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی شیمی مهندسی صنایع غذایی


ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1317021
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

91-92-نیمسال-اول

500 تومان

به ما امتیاز دهید: