شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ردیفکد درسنام درس
1
1511017
ITفناوری اطلاعات
2
1216312
اصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی
3
1216305
اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای
4
1216502
اقتصاد شهری پیشرفته
5
1216313
برنامه ریزی شهری جدید
6
1216316
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
7
1216314
تحلیل های جمعیتی در برنامه ریزی شهری
8
1216315
تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
9
1216307
جغرافیای شهری پیشرفته
10
1216311
جغرافیای طبیعی شهر اقلیم،هیدرولوژی
11
1216309
جغرافیای طبیعی شهر ژئومورفولوژی
12
1216092
در آمدی بر سیستم های اطلاعات GIS جغرافیایی
13
1117124
روش تحقیق در مطالعات شهری منطقه ای
14
1222061
روش های تحلیل جمعیت
15
1216317
سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
16
1216310
شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران
17
1216380
مبانی آب و هواشناسی1
18
1216049
مبانی اقلیم شناسی
19
1216057
مبانی جغرافیای شهری
20
1216402
مبانی سیستم های اطلاعات GIS جغرافیایی
21
1216308
متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
22
1216503
مطالعات شهری
23
1216306
مکتب های جغرافیایی
24
1216042
نقشه خوانی
25
1115002
کاربرد کامپیوتر در جغرافیا

به ما امتیاز دهید: