شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته ی
جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ردیفکد درسنام درس

1

1511017

ITفناوری اطلاعات

2

1216312

اصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی

3

1216305

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

4

1216502

اقتصاد شهری پیشرفته

5

1216313

برنامه ریزی شهری جدید

6

1216316

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

7

1216314

تحلیل های جمعیتی در برنامه ریزی شهری

8

1216315

تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

9

1216307

جغرافیای شهری پیشرفته

10

1216311

جغرافیای طبیعی شهر اقلیم،هیدرولوژی

11

1216309

جغرافیای طبیعی شهر ژئومورفولوژی

12

1216092

در آمدی بر سیستم های اطلاعات GIS جغرافیایی

13

1117124

روش تحقیق در مطالعات شهری منطقه ای

14

1222061

روش های تحلیل جمعیت

15

1216317

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

16

1216310

شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران

17

1216380

مبانی آب و هواشناسی1

18

1216049

مبانی اقلیم شناسی

19

1216057

مبانی جغرافیای شهری

20

1216402

مبانی سیستم های اطلاعات GIS جغرافیایی

21

1216308

متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

22

1216503

مطالعات شهری

23

1216306

مکتب های جغرافیایی

24

1216042

نقشه خوانی

25

1115002

کاربرد کامپیوتر در جغرافیا


به ما امتیاز دهید: