شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش ورودی قبل 93


دو ومیدانی1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215010
دو ومیدانی1

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1215010
دو ومیدانی1

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1215010
دو ومیدانی1

91-92-نیمسال-اول

500 تومان
1215010
دو ومیدانی1

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1215010
دو ومیدانی1

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1215010
دو ومیدانی1

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1215010
دو ومیدانی1

89-90-نیمسال-اول

0 تومان
1215010
دو ومیدانی1

88-89-نیمسال-دوم

0 تومان
1215010
دو ومیدانی1

88-89-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: