شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی تکتونیک


زمین شناختی ساختاری

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116051
زمین شناختی ساختاری

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

91-92-نیمسال-اول

500 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

89-90-نیمسال-اول

0 تومان
1116051
زمین شناختی ساختاری

88-89-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: