شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ورودی93وبعد


زمین شناسی سطحی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116340
زمین شناسی سطحی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

93-94-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

91-92-نیمسال-تابستان

500 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

91-92-نیمسال-اول

500 تومان
1116340
زمین شناسی سطحی

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: