شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

آب و هوا شناسی اقلیم شناسی گرایش تغییرات آب وهوایی اقلیمی


سری های زمانی و روش های آماری آشکارسازی تغییر اقلیم

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1216525
سری های زمانی و روش های آماری آشکارسازی تغییر اقلیم

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1216525
سری های زمانی و روش های آماری آشکارسازی تغییر اقلیم

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1216525
سری های زمانی و روش های آماری آشکارسازی تغییر اقلیم

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1216525
سری های زمانی و روش های آماری آشکارسازی تغییر اقلیم

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: