شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی مخصوص ورودی 96 وبعد


سیستماتیک گیاهی پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1112403
سیستماتیک گیاهی پیشرفته

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112403
سیستماتیک گیاهی پیشرفته

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: