شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی


سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

93-94-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1218190
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: