شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کامپیوتر نرم افزار ورودیهای قبل از 93 92


شبکه های عصبی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1115040
شبکه های عصبی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1115040
شبکه های عصبی

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1115040
شبکه های عصبی

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: