شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کامپیوتر نرم افزار ورودیهای قبل از 93 92


مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1115036
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1115036
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1115036
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1115036
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: