شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی ورودی قبل 93 92


مدیریت و طرز اجرای مسابقات

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

92-93-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

91-92-نیمسال-تابستان

500 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

91-92-نیمسال-اول

500 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

89-90-نیمسال-تابستان

0 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

89-90-نیمسال-اول

0 تومان
1215038
مدیریت و طرز اجرای مسابقات

88-89-نیمسال-تابستان

0 تومان

به ما امتیاز دهید: