شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت


نقد ادبیات داستانی آموزش محور

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1213238
نقد ادبیات داستانی آموزش محور

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان

به ما امتیاز دهید: