شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت فناوری اطلاعات ورودی قبل 90


کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

93-94-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1115055
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: