شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش ورودی 93و94


آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

95-96-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

94-95-نیمسال-تابستان

500 تومان
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

93-94-نیمسال-تابستان

0 تومان
1215425
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

93-94-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: