شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
آمار

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117038

آشنایی با نظریه صف بندی

4

1117032

آمار ریاضی1

5

1117033

آمار ریاضی2

6

1117024

آمار و احتمال

7

1111087

آنالیز ریاضی1

8

1111088

آنالیز ریاضی2

9

1111089

آنالیزعددی1

10

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

11

1117026

احتمال و کاربرد آن

12

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

13

1233025

اندیشه اسلامی 1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1115022

برنامه سازی پیشرفته

18

1117039

تحقیق در عملیات

19

1215431

تربیت بدنی

20

1215150

تربیت بدنی 1

21

1215151

تربیت بدنی2

22

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1117027

جبر خطی 1برای آمار

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1117036

رگرسیون

28

1117025

روشهای آماری

29

1117043

روشهای پیشرفته آمار

30

1117044

روشهای چند متغیره گسسسته

31

1117049

روشهای چندمتغیره پیوسته

32

1117034

روشهای ناپارامتری

33

1117028

روشهای نمونه گیری 1

34

1117031

روشهای نمونه گیری2

35

1111086

ریاضی برای آمار

36

1111084

ریاضی عمومی 1

37

1111085

ریاضی عمومی 2

38

1117030

زبان تخصصی

39

1212255

زبان خارجه

40

1117035

سریهای زمانی1

41

1117037

طرح آزمایشهای 1

42

1117048

طرح آزمایشهای2

43

1213209

فارسی عمومی

44

1117029

فرآیندهای تصادفی1

45

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1221023

مبانی اقتصاد

48

1222026

مبانی جامعه شناسی

49

1222075

مبانی جمعیت شناسی

50

1111090

مبانی ریاضیات

51

1115021

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

52

1117045

محاسبات آماری با کامپیوتر

53

1215432

ورزش1

54

1117042

کنترل کیفیت آماری


به ما امتیاز دهید: