شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

آمار و کاربردها


آمار ریاضی برآورد یابی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1117157
آمار ریاضی برآورد یابی

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1117157
آمار ریاضی برآورد یابی

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1117157
آمار ریاضی برآورد یابی

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1117157
آمار ریاضی برآورد یابی

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1117157
آمار ریاضی برآورد یابی

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1117157
آمار ریاضی برآورد یابی

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان
1117157
آمار ریاضی برآورد یابی

91-92-نیمسال-تابستان

0 تومان
1117157
آمار ریاضی برآورد یابی

91-92-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: