شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
آمار و کاربردها

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117175

آشنایی با نظریه صف

4

1117165

آمار ریاضی آزمون فرض ها

5

1117157

آمار ریاضی برآورد یابی

6

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1117153

احتمال1

8

1117154

احتمال2

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1117178

اشنایی با احتمال و امار فازی

11

1117176

اشنایی با نظریه تصمیم

12

1117175

اشنایی با نظریه صف

13

1111323

انالیز عددی

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1111326

بهینه سازی خطی

19

1111401

بهینه سازی غیر خطی

20

1215431

تربیت بدنی

21

1215150

تربیت بدنی 1

22

1215151

تربیت بدنی2

23

1111402

ترکیبیات و کاربردها

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233044

دانش خانواده و جمعیت

28

1117163

رگرسیون 1

29

1117180

رگرسیون2

30

1117179

روش های چند متغیره پیوسته 2

31

1117155

روشهای آماری

32

1117170

روشهای چند متغیره پیوسته1

33

1117181

روشهای چند متغیره گسسته

34

1117167

روشهای ناپارامتری

35

1117160

روشهای نمونه گیری1

36

1117161

روشهای نمونه گیری2

37

1111307

ریاضی عمومی1

38

1111308

ریاضی عمومی2

39

1212255

زبان خارجه

40

1117158

سریهای زمانی1

41

1117166

طرح آزمایش های 1

42

1117168

طرح آزمایشها2

43

1213209

فارسی عمومی

44

1117156

فرآیندهای تصادفی1

45

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1113256

فیزیک عمومی

48

1111322

مبانی آنالیز ریاضی

49

1111323

مبانی آنالیز عددی

50

1117147

مبانی احتمال

51

1111324

مبانی ترکیبیات

52

1222223

مبانی جامعه شناسی

53

1222222

مبانی جمعیت شناسی

54

1111309

مبانی علوم ریاضی

55

1111320

مبانی ماتریس ها

56

1511018

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

57

1117173

محاسبات آماری

58

1111321

معادلات دیفرانسیل

59

1111393

نرم افزارهای ریاضی

60

1111400

نظریه گراف و کاربردها

61

1215432

ورزش1

62

1117171

کنترل کیفیت آماری


به ما امتیاز دهید: