شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهيات فلسفه و كلام اسلامي

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنايي با اديان بزرگ

2

1220145

آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن

3

1220139

آشنايي با علوم قرآن و حديث

4

1220137

آشنايي با فقه

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1220285

تاريخ تحليلي صدر اسلام

14

1220113

تاريخ فلسفه اسلامي1

15

1220155

تاريخ فلسفه اسلامي2

16

1220208

تاريخ فلسفه اسلامي3

17

1220205

تاريخ فلسفه غرب1

18

1220116

تاريخ فلسفه غرب2

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1220203

حكت مشاء2

26

1220214

حكمت اشراق1

27

1220222

حكمت اشراق2

28

1220200

حكمت متعاليه1

29

1220201

حكمت متعاليه2

30

1220207

حكمت متعاليه3

31

1220211

حكمت متعاليه4

32

1220203

حكمت مشاء1

33

1233043

دانش خانواده و جمعیت

34

1220136

روش تحقيق در علوم اسلامي

35

1220018

زبان تخصصي1

36

1220025

زبان تخصصي2

37

1220462

زبان تخصصي3

38

1220202

زبان تخصصي4

39

1212256

زبان خارجه

40

1220143

سيري در نهج البلاغه

41

1220131

صرف1

42

1220132

صرف2

43

1220215

عرفان نظري1

44

1220223

عرفان نظري2

45

1220080

علوم بلاغي

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211411

فلسفه اخلاق

49

1220209

فلسفه اخلاق اختصاصی

50

1220219

فلسفه تطبيقي

51

1220173

فلسفه دين

52

1220220

فلسفه علم

53

1220217

فلسفه معاصر

54

1220140

قرائت و درك متون عربي

55

1220033

كلام1

56

1220040

كلام2

57

1220123

كلام3

58

1220206

كلام4

59

1220144

كليات عرفان اسلامي

60

1220138

كليات فلسفه اسلامي

61

1220023

مبادی فقه و اصول

62

1220212

مسائل كلامي جديد1

63

1220218

مسائل كلامي جديد2

64

1220213

منطق جديد1

65

1220221

منطق جديد2

66

1220460

منطق1

67

1220461

منطق2

68

1220119

منطق3

69

1220280

منطق4

70

1220142

مهارتهاي ترجمه

71

1220133

نحوكاربردي1

72

1220134

نحوكاربردی2

73

1220135

نحوکاربردی3

74

1220141

نحوکاربردی4

75

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: