شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

2

1220145

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

5

1220137

آشنایی با فقه

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1220266

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام

14

1220248

تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد

15

1220255

تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه

16

1220243

تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه

17

1220263

تاریخ اسلام در شبهه قاره هند

18

1220249

تاریخ اسلام در مصر و شام

19

1220250

تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

20

1220285

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

21

1220252

تاریخ تشکیلات اسلامی1

22

1220257

تاریخ تشکیلات اسلامی2

23

1229010

تاریخ تشیع

24

1220278

تاریخ صفویه

25

1220267

تاریخ عثمانیان

26

1220261

تاریخ علوم در اسلام 3

27

1220254

تاریخ علوم در اسلام1

28

1220256

تاریخ علوم در اسلام2

29

1220242

تاریخ نگاری در اسلام

30

1220247

تاریخ هنرهای اسلامی1

31

1220251

تاریخ هنرهای اسلامی2

32

1215427

تربیت بدنی

33

1215152

تربیت بدنی 1

34

1215153

تربیت بدنی2

35

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

36

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

37

1220265

جامعه شناسی تاریخی

38

1220277

جغرافیای تاریخی اسلام1

39

1220264

جغرافیای تاریخی اسلام2

40

1220279

جهان اسلام غرب و استعمار

41

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

42

1220269

خطوط و کتیبه های اسلامی

43

1233043

دانش خانواده و جمعیت

44

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

45

1220018

زبان تخصصی1

46

1220025

زبان تخصصی2

47

1220043

زبان تخصصی3

48

1212256

زبان خارجه

49

1220143

سیری در نهج البلاغه

50

1220245

شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

51

1220131

صرف1

52

1220132

صرف2

53

1220080

علوم بلاغی

54

1213210

فارسی عمومی

55

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

56

1220275

فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان

57

1211411

فلسفه اخلاق

58

1220140

قرائت و درک متون عربی

59

1220023

مبادی فقه و اصول

60

1220276

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی

61

1220244

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی

62

1220258

مطالعات اسلامی در غرب

63

1220019

منطق1

64

1220028

منطق2

65

1220142

مهارتهای ترجمه

66

1220141

نحو کاربردی4

67

1220135

نحوکاربردی 3

68

1220133

نحوکاربردی1

69

1220134

نحوکاربردی2

70

1215428

ورزش1

71

1220262

وضع کنونی جهان اسلام1

72

1220268

وضع کنونی جهان اسلام2

73

1220033

کلام1

74

1220040

کلام2

75

1220144

کلیات عرفان اسلامی

76

1220246

کلیات فرهنگ و تمئدن اسلامی

77

1220138

کلیات فلسفه اسلامی


به ما امتیاز دهید: