شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهیات علوم قرآن و حدیث

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

2

1220145

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

5

1220137

آشنایی با فقه

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1220182

اهل البیت در قرآن و حدیث

14

1220193

بلاغت قران1

15

1220195

بلاغت قران2

16

1220198

تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی

17

1220285

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

18

1220099

تاریخ تفسیرقرآن1

19

1220105

تاریخ تفسیرقرآن2

20

1220102

تاریخ حدیث

21

1220096

تاریخ قرآن1

22

1220098

تاریخ قرآن2

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی2

26

1220177

تفسیر ترتیبی قران کریم1

27

1220181

تفسیر ترتیبی قران کریم2

28

1220185

تفسیر ترتیبی قران کریم3

29

1220189

تفسیر ترتیبی قران کریم4

30

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

31

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

32

1220191

تفسیرموضوعی قران1

33

1220194

تفسیرموضوعی قران2

34

1220196

جوامع حدیثی

35

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1220097

درایه الحدیث

38

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

39

1220018

زبان تخصصی1

40

1220025

زبان تخصصی2

41

1220464

زبان تخصصی3

42

1212256

زبان خارجه

43

1220143

سیری در نهج البلاغه

44

1220199

شناخت ادعیه اهل البیت

45

1220188

شناخت نهج البلاغه1

46

1220192

شناخت نهج البلاغه2

47

1220131

صرف1

48

1220132

صرف2

49

1220080

علوم بلاغی

50

1220176

علوم قرآنی1

51

1220180

علوم قرآنی2

52

1220184

علوم قرآنی3

53

1220190

علوم قرآنی4

54

1213210

فارسی عمومی

55

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

56

1220053

فقه الحدیث1

57

1220057

فقه الحدیث2

58

1211411

فلسفه اخلاق

59

1220186

قرائت و درک متون تفسیری

60

1220140

قرائت و درک متون عربی

61

1220197

قران و خاورشناسان

62

1220023

مبادی فقه و اصول

63

1220183

مبانی نقد و فهم حدیث

64

1220178

مفردات قران

65

1220019

منطق1

66

1220028

منطق2

67

1220142

مهارتهای ترجمه

68

1220175

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1

69

1220179

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 2

70

1220141

نحو کاربردی4

71

1220133

نحوکاربردی1

72

1220134

نحوکاربردی2

73

1220135

نحوکاربردی3

74

1215428

ورزش1

75

1220033

کلام1

76

1220040

کلام2

77

1220144

کلیات عرفان اسلامی

78

1220187

کلیات علم رجال

79

1220138

کلیات فلسفه اسلامی


به ما امتیاز دهید: