شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

2

1220145

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

5

1220137

آشنایی با فقه

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220231

آیات الا حکام

8

1220234

آیین دادرسی مدنی

9

1220238

آیین دادرسی کیفری

10

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

11

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

12

1220079

اصول فقه1

13

1220087

اصول فقه2

14

1220230

اصول فقه3

15

1220282

اصول فقه4

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1220285

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

21

1220229

تاریخ فقه و فقها

22

1215427

تربیت بدنی

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی2

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1220281

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

29

1220232

حقوق تجارت1

30

1220235

حقوق تجارت2

31

1220092

حقوق تطبیقی

32

1220239

حقوق ثبت

33

1220077

حقوق جزای خصوصی اسلام

34

1220085

حقوق جزای عمومی اسلام

35

1220236

حقوق کار

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

38

1220018

زبان تخصصی1

39

1220025

زبان تخصصی2

40

1220463

زبان تخصصی3

41

1212256

زبان خارجه

42

1220143

سیری در نهج البلاغه

43

1220131

صرف1

44

1220132

صرف2

45

1220080

علوم بلاغی

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1220233

فقه تطبیقی1

49

1220240

فقه تطبیقی2

50

1220569

فقه1

51

1220570

فقه2

52

1220571

فقه3

53

1220572

فقه4

54

1220237

فقه5

55

1220283

فقه6

56

1211411

فلسفه اخلاق

57

1220284

فلسفه فقه

58

1220140

قرائت و درک متون عربی

59

1220225

قواعد فقه1

60

1220227

قواعد فقه2

61

1220228

مباحثی ازحقوق مدنی

62

1220023

مبادی فقه و اصول

63

1220019

منطق1

64

1220028

منطق2

65

1220142

مهارتهای ترجمه

66

1220141

نحو کاربردی4

67

1220133

نحوکاربردی1

68

1220134

نحوکاربردی2

69

1220135

نحوکاربردی3

70

1215428

ورزش1

71

1220033

کلام1

72

1220040

کلام2

73

1220093

کلیات حقوق

74

1220144

کلیات عرفان اسلامی

75

1220138

کلیات فلسفه اسلامی


به ما امتیاز دهید: