شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهیات فلسفه و کلام اسلامی

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

2

1220145

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

5

1220137

آشنایی با فقه

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1220285

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

14

1220113

تاریخ فلسفه اسلامی1

15

1220155

تاریخ فلسفه اسلامی2

16

1220208

تاریخ فلسفه اسلامی3

17

1220205

تاریخ فلسفه غرب1

18

1220116

تاریخ فلسفه غرب2

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1220214

حکمت اشراق1

26

1220222

حکمت اشراق2

27

1220200

حکمت متعالیه1

28

1220201

حکمت متعالیه2

29

1220207

حکمت متعالیه3

30

1220211

حکمت متعالیه4

31

1220203

حکمت مشاء1

32

1220210

حکمت مشاء2

33

1233043

دانش خانواده و جمعیت

34

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

35

1220018

زبان تخصصی1

36

1220025

زبان تخصصی2

37

1220462

زبان تخصصی3

38

1220202

زبان تخصصی4

39

1212256

زبان خارجه

40

1220143

سیری در نهج البلاغه

41

1220131

صرف1

42

1220132

صرف2

43

1220215

عرفان نظری1

44

1220223

عرفان نظری2

45

1220080

علوم بلاغی

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211411

فلسفه اخلاق

49

1220209

فلسفه اخلاق اختصاصی

50

1220219

فلسفه تطبیقی

51

1220173

فلسفه دین

52

1220220

فلسفه علم

53

1220217

فلسفه معاصر

54

1220140

قرائت و درک متون عربی

55

1220023

مبادی فقه و اصول

56

1220212

مسائل کلامی جدید1

57

1220218

مسائل کلامی جدید2

58

1220213

منطق جدید1

59

1220221

منطق جدید2

60

1220460

منطق1

61

1220461

منطق2

62

1220119

منطق3

63

1220280

منطق4

64

1220142

مهارتهای ترجمه

65

1220133

نحوکاربردی1

66

1220134

نحوکاربردی2

67

1220135

نحوکاربردی3

68

1220141

نحوکاربردی4

69

1215428

ورزش1

70

1220033

کلام1

71

1220040

کلام2

72

1220123

کلام3

73

1220206

کلام4

74

1220144

کلیات عرفان اسلامی

75

1220138

کلیات فلسفه اسلامی


به ما امتیاز دهید: