شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

پلیمر صنایع پلیمر


انتقال حرارت

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1317025
انتقال حرارت

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1317025
انتقال حرارت

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1317025
انتقال حرارت

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1317025
انتقال حرارت

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1317025
انتقال حرارت

94-95-نیمسال-تابستان

500 تومان
1317025
انتقال حرارت

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1317025
انتقال حرارت

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1317025
انتقال حرارت

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1317025
انتقال حرارت

92-93-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: