شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
تاریخ

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1233030

اندیشه اسلامی 1

6

1233031

اندیشه اسلامی2

7

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

8

1220434

انقلاب اسلامی ایران

9

1229059

انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی ان

10

1229054

انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

11

1229063

تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار

12

1229055

تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

13

1229060

تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون

14

1229038

تاریخ اروپا در قرون جدید

15

1229030

تاریخ اروپا در قرون وسطی

16

1229023

تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری

17

1229049

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

18

1229016

تاریخ ایران از ایلامی ها و اریایی ها تا پایان دوره هخامنشی

19

1229022

تاریخ ایران در دوره ساسانیان

20

1229019

تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی

21

1229029

تاریخ بیزانس

22

1229040

تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین

23

1229053

تاریخ تحولات سیاسی ایران از اغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

24

1229058

تاریخ تحولات سیاسی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332

25

1229043

تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفوی

26

1229026

تاریخ تحولات سیاسی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

27

1229051

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان

28

1229034

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد

29

1229028

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 40 هجری تا سال 227 هجری

30

1229044

تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری

31

1229048

تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان

32

1229041

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

33

1229027

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان

34

1229031

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سلجوقیان

35

1229033

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

36

1229032

تاریخ تشیع 1 از اغاز تا قرن 5 هجری

37

1229037

تاریخ تشیع 2

38

1229139

تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه

39

1229014

تاریخ تمدن های مشرق زمین

40

1229057

تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار ان

41

1229047

تاریخ عثمانی و خاور میانه

42

1229056

تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

43

1229042

تاریخ نگاری و تحولات ان در ایران و جهان

44

1229052

تاریخ هنر و معماری اسلامی

45

1229018

تاریخ یونان و روم

46

1215427

تربیت بدنی

47

1215152

تربیت بدنی 1

48

1215153

تربیت بدنی2

49

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

50

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

51

1229062

جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی

52

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

53

1233043

دانش خانواده و جمعیت

54

1217161

روانشناسی اجتماعی

55

1229066

روش تحقیق در تاریخ

56

1212256

زبان خارجه

57

1229046

شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

58

1229015

شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

59

1213210

فارسی عمومی

60

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

61

1229171

فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی

62

1211411

فلسفه اخلاق

63

1229050

فلسفه تاریخ

64

1229025

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1

65

1229039

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2

66

1229024

قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1

67

1229017

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1

68

1229045

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2

69

1229020

گاهشماری و تقویم

70

1229061

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

71

1227017

مبانی جامعه شناسی

72

1229140

مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران

73

1222088

مبانی علم سیاست

74

1215428

ورزش1

75

1229035

کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران

76

1229036

کلیات و مبانی علم تاریخ


به ما امتیاز دهید: