شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
تعاون و رفاه اجتماعی ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1222019

آمار در علوم اجتماعی

4

1117001

آمار مقدماتی

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1222051

اصول آموزش و ترویج تعاونی

8

1214001

اصول حسابداری

9

1221001

اصول علم اقتصاد

10

1222004

اصول علم سیاست

11

1222044

اصول و اندیشه های تعاونی ها

12

1221002

اقتصاد خرد و کلان

13

1222050

امورمالی تعاونی ها

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی 2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1222046

انواع و کارکرد تعاونی ها

19

1222036

بررسی مسائل اجتماعی ایران

20

1222009

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

21

1222015

تامین و رفاه اجتماعی

22

1215427

تربیت بدنی

23

1222018

تغییرات اجتماعی

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1222037

جامعه شناسی انقلاب

27

1222034

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

28

1222032

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

29

1222029

جامعه شناسی روستایی

30

1222031

جامعه شناسی سازمان ها

31

1222033

جامعه شناسی سیاسی

32

1222022

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1223002

حقوق تجارت

35

1223003

حقوق تعاون تهیه اساسنامه و آیین نامه

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1217002

روان شناسی اجتماعی

38

1222021

روش تحقیق نظری

39

1222016

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

40

1222001

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1

41

1212002

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 2

42

1212256

زبان خارجه

43

1222047

زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی

44

1222049

سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها

45

1213210

فارسی عمومی

46

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

47

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

48

1222003

مبانی تعاون

49

1222002

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2

50

1222001

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی1

51

1222007

مبانی جمعیت شناسی

52

1222185

مبانی روانی شناسی مفاهیم اساسی

53

1211001

مبانی فلسفه 1

54

1222005

مبانی مردم شناسی

55

1222008

نظریه های جامعه شناسی 1

56

1222013

نظریه های جامعه شناسی 2

57

1215248

ورزش 1

58

1223001

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: