شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیای انسانی شهری

ردیفکد درسنام درس

1

1216059

آب و هوای ایران

2

1216052

آب و هوای کره زمین

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1117002

آمار و احتمالات 1

6

1117003

آمار و احتمالات 2 کاربرد آمار در جغرافیا

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1216046

اصول سنجش از دور

10

1216080

اصول و روش های برنامه ریزی روستایی

11

1216089

اصول و روش های برنامه ریزی شهری

12

1216055

اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای

13

1216079

اقتصاد روستایی

14

1216088

اقتصاد شهری

15

1216083

اقتصاد کوچ نشینان ایران

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی 2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1216084

برنامه ریزی روستایی در ایران

21

1216087

برنامه ریزی شهری در ایران

22

1216056

تاریخ علم جغرافیا

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی 2

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1233032

تفسیرموضوعی قرآن کریم

28

1216074

جغرافیا و صنعت توریسم

29

1216047

جغرافیای آبها

30

1216071

جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی

31

1216078

جغرافیای اقتصادی ایران 2 صنعت ، حمل و نقل و انرژی

32

1216072

جغرافیای جمعیت ایران

33

1216065

جغرافیای خاک ها

34

1216077

جغرافیای روستای ایران

35

1216070

جغرافیای زیستی

36

1216050

جغرافیای سیاسی

37

1216068

جغرافیای شهری ایران

38

1216063

جغرافیای قاره ها

39

1216076

جغرافیای کوچ نشینی

40

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

41

1233043

دانش خانواده و جمعیت

42

1216119

درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

43

1216085

روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران

44

1216054

روش تحقیق نظری و عملی

45

1222061

روش های تحلیل جمعیت

46

1111002

ریاضیات 1

47

1111003

ریاضیات 2

48

1212256

زبان خارجه

49

1216041

زمین در فضا

50

1116002

زمین شناسی ایران

51

1116001

زمین شناسی برای جغرافیا

52

1216067

ژئومورفولوژی ایران

53

1216090

شهرها و شهرک های جدید

54

1213210

فارسی عمومی

55

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

56

1211411

فلسفه اخلاق

57

1216044

فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی

58

1216049

مبانی اقلیم شناسی

59

1216058

مبانی جغرافیای اقتصادی 1 کشاورزی

60

1216061

مبانی جغرافیای اقتصادی 2 صنعت

61

1216062

مبانی جغرافیای جمعیت

62

1216064

مبانی جغرافیای روستایی

63

1216057

مبانی جغرافیای شهری

64

1216053

مبانی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی

65

1216060

مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک

66

1212006

متون جغرافیا به زبان خارجه1

67

1212007

متون جغرافیا به زبان خارجه2

68

1216075

منابع و مآخذ جغرافیای ایران

69

1216082

منابع و مسائل آب ایران

70

1216048

نقشه برداری نظری و عملی

71

1216042

نقشه خوانی

72

1215428

ورزش1

73

1216073

ویژگی های جغرافیای کشورهای اسلامی

74

1216069

ویژگی های جغرافیای کشورهای توسعه یافته

75

1216081

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی روستایی و شهری

76

1216051

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

77

1216118

کارتو گرافی نقشه کشی

78

1216086

کارگاه برنامه ریزی روستایی روش تهیه و تفسیر طرح های روستایی

79

1216091

کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای روش تهیه و تفسیر طرح های شهری و منطقه ای

80

1216096

کامپیوتر در جغرافیا


به ما امتیاز دهید: