شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

ردیفکد درسنام درس

1

1216109

آب و هواشناسی دینامیکی

2

1216059

آب و هوای ایران

3

1216052

آب و هوای کره زمین

4

1216110

آبخیزداری

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1117003

آمار و احتمالات 2 کاربرد آمار در جغرافیا

8

1117002

آمارو احتمالات 1

9

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1216046

اصول سنجش از دور

12

1216055

اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی 2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1216056

تاریخ علم جغرافیا

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی 2

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1216490

تفسیر نقشه توپوگرافی و زمین شناسی

24

1216047

جغرافیای آب ها

25

1216120

جغرافیای انسانی ایران 1

26

1216364

جغرافیای انسانی ایران 2

27

1216065

جغرافیای خاک ها

28

1216070

جغرافیای زیستی

29

1216050

جغرافیای سیاسی

30

1216063

جغرافیای قاره ها

31

1216106

جغرافیای ناحیه ای ایران 1

32

1216117

جغرافیای ناحیه ای ایران 2

33

1216066

جغرافیای کواترنر

34

1216067

جغرافیای کوچ نشینی

35

1216103

جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران

36

1216105

حفاظت خاک

37

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

38

1233043

دانش خانواده و جمعیت

39

1216119

درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

40

1216054

روش تحقیق نظری و عملی

41

1111002

ریاضیات 1

42

1111003

ریاضیات 2

43

1212256

زبان خارجه

44

1216041

زمین در فضا

45

1216001

زمین شناسی برای جغرافیا

46

1216098

ژئومورفولوژی اقلیمی

47

1216067

ژئومورفولوژی ایران

48

1216114

ژئومورفولوژی مناطق شهری

49

1213210

فارسی عمومی

50

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

51

1211411

فلسفه اخلاق

52

1216044

فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی

53

1216049

مبانی اقلیم شناسی

54

1216058

مبانی جغرافیای اقتصادی 1 کشاورزی

55

1216061

مبانی جغرافیای اقتصادی 2 صنعت ، حمل و نقل و انرژی

56

1216062

مبانی جغرافیای جمعیت

57

1216064

مبانی جغرافیای روستایی

58

1216057

مبانی جغرافیای شهری

59

1216053

مبانی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی

60

1216060

مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک

61

1216101

مبانی محیط زیست

62

1212006

متون جغرافیا به زبان خارجه1

63

1212007

متون جغرافیا به زبان خارجه2

64

1216122

مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران

65

1216075

منابع و مآخذ جغرافیایی ایران

66

1216082

منابع و مسائل آب در ایران

67

1216111

میکروکلیماتولوژی مقدماتی

68

1216095

نقشه برداری 1 مقدماتی

69

1216100

نقشه برداری 2 تکمیلی

70

1216042

نقشه خوانی

71

1216112

نقشه ها و نمودارهای اقلیمی

72

1216116

نقشه ها و نمودارهای ژئوموفولوژی

73

1216107

هیدرولوژی کاربردی

74

1215428

ورزش1

75

1216108

کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای

76

1216104

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با تأکید بر ایران

77

1216113

کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

78

1216051

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا

79

1216118

کارتوگرافی نقشه کشی

80

1216096

کامپیوتر در جغرافیا


به ما امتیاز دهید: