شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیا آب و هواشناسی

ردیفکد درسنام درس

1

1216414

آب و هوای ایران

2

1216484

آب و هوای کره زمین

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1216487

آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی

6

1117146

آمار و احتمالات

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1216403

اصول و روش های آمایش سرزمین

10

1216408

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

11

1216486

اقلیم شناسی آماری

12

1216488

اقلیم شناسی دینامیک

13

1216480

اقلیم شناسی فیزیکی

14

1216477

اقلیم شناسی کاربردی

15

1233030

اندیشه اسلامی 1

16

1233031

اندیشه اسلامی 2

17

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220434

انقلاب اسلامی ایران

19

1216475

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی 2

23

1216478

تغییر اقلیم و پیامدهای آن

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1216411

جغرافیای اقتصادی

27

1216413

جغرافیای جمعیت ایران

28

1216406

جغرافیای خاک ها

29

1216404

جغرافیای روستایی ایران

30

1216420

جغرافیای سیاسی ایران

31

1216410

جغرافیای شهری ایران

32

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

33

1233043

دانش خانواده و جمعیت

34

1216392

روش تحقیق نظری

35

1111301

ریاضیات پیشرفته

36

1111300

ریاضیات مقدماتی

37

1111302

ریاضیات مهندسی

38

1216489

زبان تخصصی آب و هوا شناسی

39

1212256

زبان خارجه

40

1216383

زمین در فضا

41

1216485

ژئومور فولوژی اقلیمی

42

1216426

ژئومورفولوژی ایران

43

1216399

سیاست و فضا

44

1213210

فارسی عمومی

45

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211411

فلسفه اخلاق

47

1216384

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

48

1511017

فناوری اطلاعات IT

49

1111303

فیزیک عمومی

50

1216380

مبانی آب و هواشناسی1

51

1216401

مبانی آب و هواشناسی2

52

1216482

مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی

53

1216394

مبانی جغرافیای اقتصادی

54

1216382

مبانی جغرافیای جمعیت

55

1216378

مبانی جغرافیای روستایی

56

1216407

مبانی جغرافیای سیاسی

57

1216389

مبانی جغرافیای شهری

58

1216388

مبانی جغرافیای فرهنگی

59

1216390

مبانی جغرافیای گردشگری

60

1216379

مبانی زمین شناسی

61

1216395

مبانی ژئومورفولوژی

62

1216391

مبانی سنجش از دور

63

1216402

مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

64

1216381

مبانی محیط زیست

65

1216393

مبانی هیدرولوژی

66

1216412

مخاطرات انسانی

67

1216409

مخاطرات طبیعی

68

1216415

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

69

1216476

میکروکلیماتولوژی

70

1216396

نقشه برداری

71

1216385

نقشه خوانی

72

1216483

نقشه ها و نمودارهای اقلیمی

73

1216473

هیدروکلیماتولوژی

74

1215428

ورزش1

75

1216474

کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی

76

1216400

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی


به ما امتیاز دهید: