شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیا ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1216696

آب و هواشناسی

2

1216414

آب و هوای ایران

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1216683

آمار و احتمالات مقدماتی1

5

1117002

آمارو احتمالات 1

6

1233030

اندیشه اسلامی 1

7

1233031

اندیشه اسلامی 2

8

1215427

تربیت بدنی

9

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

10

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

11

1216700

جغرافیای اقتصادی

12

1216411

جغرافیای اقتصادی ایران

13

1216705

جغرافیای تاریخی ایران

14

1216693

جغرافیای جمعیت

15

1216406

جغرافیای خاک ها

16

1216698

جغرافیای روستایی

17

1216404

جغرافیای روستایی ایران

18

1216070

جغرافیای زیستی

19

1216050

جغرافیای سیاسی

20

1216699

جغرافیای شهری

21

1216410

جغرافیای شهری ایران

22

1216697

جغرافیای فرهنگی

23

1216694

جغرافیای گردشگری

24

1216704

روش تحقیق در جغرافیا نظری

25

1216703

روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

26

1111002

ریاضیات 1

27

1111300

ریاضیات مقدماتی

28

1212256

زبان خارجه

29

1216383

زمین در فضا

30

1216692

زمین شناسی عمومی

31

1216695

ژئومورفولوژی

32

1216707

ژئومورفولوژی ایران 1

33

1213210

فارسی عمومی

34

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

35

1216691

فلسفه علم جغرافیا

36

1216384

فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیا

37

1216001

مبانی آب وهواشناسی

38

1216382

مبانی جغرافیای جمعیت

39

1216378

مبانی جغرافیای روستایی

40

1216407

مبانی جغرافیای سیاسی

41

1216389

مبانی جغرافیای شهری

42

1216391

مبانی سنجش از دور

43

1216402

مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

44

1216706

مخاطرات محیطی

45

1216396

نقشه برداری

46

1216385

نقشه خوانی

47

1216701

هیدرولوژی


به ما امتیاز دهید: