شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ردیفکد درسنام درس

1

1216414

آب و هوای ایران

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117146

آمار و احتمالات

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1216403

اصول و روش های آمایش سرزمین

8

1216418

اصول و روش های برنامه ریزی روستایی

9

1216408

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

10

1216424

اقتصاد روستایی ایران

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی 2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1216428

برنامه ریزی روستایی در ایران

16

1216433

برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه

17

1216432

برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری

18

1216429

برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی 2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1216422

توسعه پایدار روستایی

25

1216425

جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای

26

1216411

جغرافیای اقتصادی ایران

27

1216413

جغرافیای جمعیت ایران

28

1216406

جغرافیای خاک ها

29

1216404

جغرافیای روستایی ایران

30

1216420

جغرافیای سیاسی ایران

31

1216410

جغرافیای شهری ایران

32

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

33

1233043

دانش خانواده و جمعیت

34

1216419

روابط متقابل شهر و روستا

35

1216392

روش تحقیق نظری

36

1216421

روش های تحلیل جمعیت

37

1111300

ریاضیات مقدماتی

38

1216405

زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

39

1212256

زبان خارجه

40

1216383

زمین در فضا

41

1216426

ژئومورفولوژی ایران

42

1216399

سیاست و فضا

43

1216423

شهرنشینی و دگرگونی در نواحی روستایی

44

1213210

فارسی عمومی

45

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211411

فلسفه اخلاق

47

1216384

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

48

1216416

گردشگری روستایی

49

1216380

مبانی آب و هوا شناسی1

50

1216401

مبانی آب و هوا شناسی2

51

1216394

مبانی جغرافیای اقتصادی

52

1216382

مبانی جغرافیای جمعیت

53

1216378

مبانی جغرافیای روستایی

54

1216407

مبانی جغرافیای سیاسی

55

1216389

مبانی جغرافیای شهری

56

1216388

مبانی جغرافیای فرهنگی

57

1216390

مبانی جغرافیای گردشگری

58

1216379

مبانی زمین شناسی

59

1216395

مبانی ژئومورفولوژی

60

1216391

مبانی سنجش از دور

61

1216402

مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

62

1511017

مبانی فناوری اطلاعات IT

63

1216381

مبانی محیط زیست

64

1216393

مبانی هیدرولوژی

65

1216412

مخاطرات انسانی

66

1216409

مخاطرات طبیعی

67

1216432

مدیریت بحران در نواحی روستایی

68

1216427

مدیریت روستایی

69

1216415

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

70

1216396

نقشه برداری

71

1216385

نقشه خوانی

72

1215428

ورزش1

73

1216430

کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی

74

1216400

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی

75

1216434

کارگاه برنامه ریزی روستایی


به ما امتیاز دهید: