شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 88 و قبل

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1216046

اصول سنجش از دور

6

1216093

اصول علم اقتصاد

7

1216022

اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری

8

1216016

اقتصاد توسعه

9

1216088

اقتصاد شهری

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی 2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1216017

اکولوژی شهری

15

1216028

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

16

1216032

برنامه ریزی فضای سبز شهری

17

1216025

برنامه ریزی مسکن

18

1216030

برنامه ریزی منطقه ای

19

1216007

تاریخ علم برنامه ریزی شهری

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی 2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1216010

تفسیر نقشه های موضوعی

26

1216023

تفسیر و کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای

27

1216019

توان های محیطی در برنامه ریزی شهری

28

1216018

توسعه فیزیکی شهرها و شهرهای جدید

29

1216024

جامعه شناسی شهری

30

1216074

جغرافیا و صنعت توریسم

31

1216031

جغرافیای جمعیت ایران

32

1216014

جغرافیای روستایی مبانی و ایران

33

1216026

جغرافیای شهری ایران طرح های شهری در ایران

34

1216005

جغرافیای طبیعی ایران

35

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1216039

درآمدی بر توسعه پایدار

38

1216021

درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی

39

1216085

روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران

40

1216015

روش تحقیق

41

1216008

روش های آماری در جغرافیا 1

42

1216008

روش های آماری در جغرافیا 2

43

1222061

روش های تحلیل جمعیت

44

1216008

روشهای آماری در جغرافیا 1

45

1111003

ریاضیات پایه 2

46

1111002

ریاضیات پایه1

47

1212256

زبان خارجه

48

1216040

ژئورمورفولوژی مناطق شهری

49

1216027

طرح های هادی روستایی

50

1213210

فارسی عمومی

51

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1211411

فلسفه اخلاق

53

1216011

فلسفه جغرافیا

54

1216036

قوانین تطبیقی اداره شهرها

55

1216001

مبانی آب و هوا شناسی

56

1216003

مبانی جغرافیای جمعیت

57

1216057

مبانی جغرافیای شهری

58

1216002

مبانی ژئو مور فولوژی

59

1216002

مبانی ژئومورفولوژی

60

1216009

متون تخصصی1

61

1212003

متون تخصصی2

62

1216037

مدیریت شهری

63

1216035

مدیریت عمران

64

1216013

میکروکلیماتولوژی

65

1216006

نقشه برداری

66

1216004

نقشه های توپوگرافی هیدرولوژی

67

1216033

نوسازی وبهسازی شهری

68

1216020

هیدرولوژی شهری

69

1215428

ورزش1

70

1115002

کاربرد کامپیوتر در جغرافیا


به ما امتیاز دهید: