شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیا ژئومورفولوژی

ردیفکد درسنام درس

1

1216414

آب و هوای ایران

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117146

آمار و احتمالات

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1216403

اصول و روش های آمایش سرزمین

8

1216408

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی 2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1215427

تربیت بدنی

14

1215152

تربیت بدنی 1

15

1215152

تربیت بدنی 2

16

1216462

تغییرات محیطی و تکنیک های ارزیابی

17

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1216466

تکنیک ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی

20

1216411

جغرافیای اقتصادی ایران

21

1216413

جغرافیای جمعیت ایران

22

1216406

جغرافیای خاک ها

23

1216404

جغرافیای روستایی ایران

24

1216420

جغرافیای سیاسی ایران

25

1216410

جغرافیای شهری ایران

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1216392

روش تحقیق

29

1111300

ریاضیات مقدماتی

30

1212256

زبان خارجه

31

1216383

زمین در فضا

32

1216465

ژئومورفولوژی اقلیمی

33

1216426

ژئومورفولوژی ایران

34

1216460

ژئومورفولوژی پیشرفته ایران

35

1216464

ژئومورفولوژی شهری

36

1216471

ژئومورفولوژی کاربردی

37

1216399

سیاست و فضا

38

1213210

فارسی عمومی

39

1216455

فرسایش

40

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211411

فلسفه اخلاق

42

1216384

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

43

1511017

فناوری اطلاعات

44

1216401

مبانی آب و هوا شناسی2

45

1216380

مبانی آب و هواشناسی1

46

1216394

مبانی جغرافیای اقتصادی

47

1216382

مبانی جغرافیای جمعیت

48

1216378

مبانی جغرافیای روستایی

49

1216407

مبانی جغرافیای سیاسی

50

1216389

مبانی جغرافیای شهری

51

1216388

مبانی جغرافیای فرهنگی

52

1216390

مبانی جغرافیای گردشگری

53

1216379

مبانی زمین شناسی

54

1216395

مبانی ژئومورفولوژی

55

1216391

مبانی سنجش از دور

56

1216402

مبانی سیستم جغرافیای GIS

57

1216381

مبانی محیط زیست

58

1216393

مبانی هیدرولوژی

59

1216412

مخاطرات انسانی

60

1216409

مخاطرات طبیعی

61

1216415

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

62

1216396

نقشه برداری

63

1216385

نقشه خوانی

64

1216457

هیدروژئولوژی

65

1215428

ورزش1

66

1216468

کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

67

1216400

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی


به ما امتیاز دهید: