شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیا ژئومورفولوژی

ردیفکد درسنام درس

1

1216414

آب و هوای ایران

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117146

آمار و احتمالات

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1216403

اصول و روش های آمایش سرزمین

8

1216408

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی 2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1215427

تربیت بدنی

14

1215152

تربیت بدنی 1

15

1215152

تربیت بدنی 2

16

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

17

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

18

1216466

تکنیک ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی

19

1216411

جغرافیای اقتصادی ایران

20

1216413

جغرافیای جمعیت ایران

21

1216406

جغرافیای خاک ها

22

1216404

جغرافیای روستایی ایران

23

1216420

جغرافیای سیاسی ایران

24

1216410

جغرافیای شهری ایران

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1216392

روش تحقیق

28

1111300

ریاضیات مقدماتی

29

1212256

زبان خارجه

30

1216383

زمین در فضا

31

1216465

ژئومورفولوژی اقلیمی

32

1216426

ژئومورفولوژی ایران

33

1216464

ژئومورفولوژی شهری

34

1216471

ژئومورفولوژی کاربردی

35

1216399

سیاست و فضا

36

1213210

فارسی عمومی

37

1216455

فرسایش

38

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211411

فلسفه اخلاق

40

1216384

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

41

1511017

فناوری اطلاعات

42

1216401

مبانی آب و هوا شناسی2

43

1216380

مبانی آب و هواشناسی1

44

1216394

مبانی جغرافیای اقتصادی

45

1216382

مبانی جغرافیای جمعیت

46

1216378

مبانی جغرافیای روستایی

47

1216407

مبانی جغرافیای سیاسی

48

1216389

مبانی جغرافیای شهری

49

1216388

مبانی جغرافیای فرهنگی

50

1216390

مبانی جغرافیای گردشگری

51

1216379

مبانی زمین شناسی

52

1216395

مبانی ژئومورفولوژی

53

1216391

مبانی سنجش از دور

54

1216402

مبانی سیستم جغرافیای GIS

55

1216381

مبانی محیط زیست

56

1216393

مبانی هیدرولوژی

57

1216412

مخاطرات انسانی

58

1216409

مخاطرات طبیعی

59

1216415

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

60

1216396

نقشه برداری

61

1216385

نقشه خوانی

62

1215428

ورزش1

63

1216400

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی


به ما امتیاز دهید: