شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
حسابداري تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1214017

اصول حسابداري1

7

1214045

اصول حسابداري2

8

1214076

اصول حسابداري3

9

1221036

اقتصاد خرد

10

1221032

اقتصاد كلان

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1214046

پژوهش عملياتي

16

1214071

پول و ارزبانكداري

17

1215427

تربیت بدنی

18

1215152

تربیت بدنی 1

19

1215153

تربیت بدنی2

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1221028

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

23

1214025

حسابداري پيشرفته 1

24

1214029

حسابداري پيشرفته 2

25

1214038

حسابداري صنعتي

26

1214026

حسابداري صنعتي 2

27

1214034

حسابداري صنعتي 3

28

1214028

حسابداري مالياتي

29

1214022

حسابداري ميانه 1

30

1214110

حسابداري ميانه 2

31

1214032

حسابداري و حسابرسي دولتي

32

1214077

حسابرسي

33

1214033

حسابرسي2

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1214104

حقوق بازرگاني

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1214103

روانشناسي عمومي

38

1111014

رياضيات پايه و مقدمات آمار 1

39

1111015

رياضيات پايه و مقدمات آمار 2

40

1212174

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت

41

1214107

زبان تخصصي1

42

1214108

زبان تخصصي2

43

1212256

زبان خارجه

44

1213210

فارسی عمومی

45

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1115012

كاربرد كامپيوتر در حسابداري

48

1221034

ماليه عمومي اقتصاد بخش عمومي

49

1214036

مباحث جاري در حسابداري

50

1214039

مباني تنظيم بودجه

51

1214105

مباني جامعه شناسي

52

1221035

مباني روش تحقيق

53

1221033

مباني و اصول سازمان مديريت

54

1214106

مديريت توليد

55

1218123

مديريت رفتار سازماني

56

1214030

مديريت مالي1

57

1214035

مديريت مالي2

58

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: