شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
حسابداری تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1214017

اصول حسابداری1

7

1214045

اصول حسابداری2

8

1214076

اصول حسابداری3

9

1221036

اقتصاد خرد

10

1221032

اقتصاد کلان

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1214046

پژوهش عملیاتی

16

1214071

پول و ارزبانکداری

17

1215427

تربیت بدنی

18

1215152

تربیت بدنی 1

19

1215153

تربیت بدنی2

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1221028

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

23

1214025

حسابداری پیشرفته 1

24

1214029

حسابداری پیشرفته 2

25

1214038

حسابداری صنعتی

26

1214026

حسابداری صنعتی 2

27

1214034

حسابداری صنعتی 3

28

1214028

حسابداری مالیاتی

29

1214022

حسابداری میانه 1

30

1214110

حسابداری میانه 2

31

1214032

حسابداری و حسابرسی دولتی

32

1214077

حسابرسی

33

1214033

حسابرسی2

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1214104

حقوق بازرگانی

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1214103

روانشناسی عمومی

38

1111014

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

39

1111015

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

40

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

41

1214107

زبان تخصصی1

42

1214108

زبان تخصصی2

43

1212256

زبان خارجه

44

1213210

فارسی عمومی

45

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1221034

مالیه عمومی اقتصاد بخش عمومی

48

1214036

مباحث جاری در حسابداری

49

1214039

مبانی تنظیم بودجه

50

1214105

مبانی جامعه شناسی

51

1221035

مبانی روش تحقیق

52

1221033

مبانی و اصول سازمان مدیریت

53

1214106

مدیریت تولید

54

1218123

مدیریت رفتار سازمانی

55

1214030

مدیریت مالی1

56

1214035

مدیریت مالی2

57

1215428

ورزش1

58

1115012

کاربرد کامپیوتر در حسابداری


به ما امتیاز دهید: