شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
حقوق

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1220294

آیات الاحکام

4

1223026

آیین دادرسی مدنی1

5

1223042

آیین دادرسی مدنی2

6

1223053

آیین دادرسی مدنی3

7

1223043

آیین دادرسی کیفری1

8

1223049

آیین دادرسی کیفری2

9

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1223060

ادله اثبات دعوی

12

1220287

اصول فقه1

13

1220290

اصول فقه2

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1217149

بزهکاری اطفال1

19

1223048

پزشکی قانونی

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1223033

جرم شناسی

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1223031

حقوق اداری1

28

1223035

حقوق اداری2

29

1223022

حقوق اساسی1

30

1223030

حقوق اساسی2

31

1223186

حقوق بشر در اسلام

32

1223063

حقوق بیمه

33

1223052

حقوق بین الملل خصوصی 2

34

1223044

حقوق بین الملل خصوصی1

35

1223025

حقوق بین المللی عمومی1

36

1223037

حقوق بین المللی عمومی2

37

1223029

حقوق تجارت1

38

1223040

حقوق تجارت2

39

1223056

حقوق تجارت3

40

1223061

حقوق تجارت4

41

1223062

حقوق تطبیقی

42

1223051

حقوق ثبت

43

1223034

حقوق جزای اختصاصی1

44

1223036

حقوق جزای اختصاصی2

45

1223050

حقوق جزای اختصاصی3

46

1223180

حقوق جزای بین الملل ایران

47

1223021

حقوق جزای عمومی1

48

1223024

حقوق جزای عمومی2

49

1223028

حقوق جزای عمومی3

50

1223055

حقوق سازمانهای بین المللی

51

1223023

حقوق مدنی1

52

1223027

حقوق مدنی2

53

1223032

حقوق مدنی3

54

1223039

حقوق مدنی4

55

1223041

حقوق مدنی5

56

1223047

حقوق مدنی6

57

1223054

حقوق مدنی7

58

1223059

حقوق مدنی8

59

1223045

حقوق کار

60

1233043

دانش خانواده و جمعیت

61

1223057

رویه قضایی

62

1212256

زبان خارجه

63

1220286

عربی

64

1213210

فارسی عمومی

65

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

66

1211411

فلسفه اخلاق

67

1220293

قواعد فقه1

68

1220295

قواعد فقه2

69

1221038

مالیه عمومی

70

1222078

مبانی جامعه شناسی

71

1221037

مبانی علم اقتصاد

72

1212177

متون حقوقی1

73

1212178

متون حقوقی2

74

1220288

متون فقه1

75

1220289

متون فقه2

76

1220291

متون فقه3

77

1220292

متون فقه4

78

1223020

مقدمات علم حقوق

79

1215428

ورزش1

80

1223038

کیفرشناسی


به ما امتیاز دهید: