شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
حقوق ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

1223026

آیین دادرسی مدنی 1

3

1223042

آیین دادرسی مدنی 2

4

1223053

آیین دادرسی مدنی 3

5

1223043

آیین دادرسی کیفری 1

6

1223049

آیین دادرسی کیفری 2

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1223060

ادله اثبات دعوی

10

1223230

اصول فقه 1

11

1220290

اصول فقه 2

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی 2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1223261

پزشکی قانونی

17

1223252

پیشگیری از جرم

18

1215427

تربیت بدنی

19

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1223033

جرم شناسی

22

1220567

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1223227

حقوق اداری 1

24

1223035

حقوق اداری 2

25

1223221

حقوق اساسی 1

26

1223232

حقوق اساسی 2

27

1223244

حقوق اساسی 3

28

1223228

حقوق بشر در اسلام

29

1223063

حقوق بیمه

30

1223044

حقوق بین الملل خصوصی 1

31

1223220

حقوق بین الملل عمومی 1

32

1223231

حقوق بین الملل عمومی 2

33

1223229

حقوق تجارت 2 شرکت ها

34

1223243

حقوق تجارت 3 اسناد تجاری

35

1223247

حقوق تجارت 4 ورشکستگی

36

1223062

حقوق تطبیقی

37

1223051

حقوق ثبت

38

1223250

حقوق جزای اختصاصی 1 جرایم علیه اموال و مالکیت

39

1223251

حقوق جزای اختصاصی 2 جرایم علیه مصالح عمومی کشور

40

1223254

حقوق جزای اختصاصی 3 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

41

1223225

حقوق جزای عمومی 1

42

1223024

حقوق جزای عمومی 2

43

1223028

حقوق جزای عمومی 3

44

1223263

حقوق دریایی

45

1223248

حقوق رسانه

46

1223055

حقوق سازمان های بین المللی

47

1223246

حقوق فضای مجازی

48

1223224

حقوق ماله عمومی

49

1223245

حقوق محیط زیست

50

1223222

حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین

51

1223226

حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت

52

1223032

حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها

53

1223039

حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد

54

1223249

حقوق مدنی 5 حقوق خانواده

55

1223047

حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف

56

1223054

حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب

57

1223259

حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت و ارث

58

1223257

حقوق هوایی

59

1223045

حقوق کار

60

1233043

دانش خانواده وجمعیت

61

1223262

داوری بین المللی

62

1223255

روش تحقیق

63

1212256

زبان خارجه

64

1223223

فارسی عمومی

65

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

66

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

67

1223256

قواعد فقه 1 مدنی

68

1223258

قواعد فقه 2 جزایی

69

1212350

متون حقوقی 1 حقوق خصوصی

70

1212351

متون حقوقی 2 حقوق جزائی

71

1212352

متون حقوقی 3 حقوق عمومی

72

1212353

متون حقوقی 4 حقوق بین الملل

73

1220754

متون فقه 1 فقه معاملات

74

1220755

متون فقه 2 فقه خانواده

75

1220756

متون فقه 3 حقوق عمومی و بین الملل

76

1223218

مقدمه علم حقوق

77

1215428

ورزش1

78

1223038

کیفر شناسی


به ما امتیاز دهید: